Ngày đầu open game các bạn rs theo top ngoài 50
NGày sau giới hạn theo top
Các bạn dc phép vượt mức 10 lần mỗi lần trả phí 2000 gcoin

Giới hạn Reset trong ngày
Reset tối đa / ngày
TOP Thứ 2 - Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật
TOP 1 10 lần / ngày 12 lần / ngày 14 lần / ngày
TOP 2 11 lần / ngày 13 lần / ngày 15 lần / ngày
TOP 3 12 lần / ngày 14 lần / ngày 16 lần / ngày
TOP 4 13 lần / ngày 15 lần / ngày 18 lần / ngày
TOP 5-10 15 lần / ngày 18 lần / ngày 21 lần / ngày
TOP 11-20 20 lần / ngày 24 lần / ngày 28 lần / ngày
TOP 21-30 25 lần / ngày 30 lần / ngày 35 lần / ngày
TOP 31-40 30 lần / ngày 36 lần / ngày 42 lần / ngày
TOP 41-50 35 lần / ngày 42 lần / ngày 49 lần / ngày
TOP > 50 40 lần / ngày 48 lần / ngày 56 lần / ngày

View more latest threads same category: